Wojna polsko-bolszewicka w obiektywie propagandy komunistycznej

1 lipca 2020
Plakat. Czerwone tło a na nim biały napis: wojna polsko-bolszewicka w obiektywie propagandy komunistycznej. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, lipiec – listopad 2020.

wystawa multimedialna w formie prezentacji „Wojna polsko-bolszewicka w obiektywie propagandy komunistycznej”

Plakat. Czerwone tło a na nim biały napis: wojna polsko-bolszewicka w obiektywie propagandy komunistycznej. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, lipiec – listopad 2020.

W roku jubileuszu 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Galerii Sztuki Socrealizmu prezentowana jest wystawa multimedialna w formie prezentacji „Wojna polsko-bolszewicka w obiektywie propagandy komunistycznej”. Składają się na nią historyczne plakaty propagandowe, które towarzyszyły militarnej i politycznej agresji Rosji Radzieckiej. Prezentacji towarzyszą związane z tą tematyką obrazy z lat 50. I 60. XX w.

W wyniku Rewolucji Październikowej i wojny domowej w Rosji upadło cesarstwo rosyjskie dynastii Romanowych. W 1917 roku na mapie politycznej świata pojawiło się nowe państwo – Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, które w latach 1922–1991 funkcjonowało jako Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Twórca nowej struktury politycznej, społecznej, gospodarczej i militarnej, Włodzimierz Lenin, wraz z innymi działaczami komunistycznymi, forsował ideę rewolucji proletariackiej w Europie, a w dalszej perspektywie na całym świecie.

Odrodzona Polska jako pierwsza stała się obiektem agresji rewolucyjnego imperium, która w 1919 roku doprowadziła do wybuchu krwawej wojny, zakończonej zwycięstwem Polaków i podpisaniem traktatu pokojowego w Rydze w marcu 1921 roku (wytyczona została wtedy granica państwowa, która obowiązywała do agresji ZSRR na Polskę w dniu 17 września 1939 roku).

Konflikt ten oprócz wymiaru politycznego, militarnego i światopoglądowego, miał także wymiar propagandowy. Partyjne organy propagandowe Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików), w skrócie RKP(b) rozpowszechniały hasła walki z burżuazyjną i „pańską” Polską, ciemiężycielem polskich robotników i chłopów oraz bratnich narodów słowiańskich, Ukraińców i Białorusinów. Rozwiązaniem problemu polskiego miało być powstanie Polskiej Socjalistycznej Republiki Rad, na czele której mieli znaleźć się naznaczeni przez Lenina członkowie powstałego w 1920 roku Tymczasowego Polskiego Komitetu Rewolucyjnego (Polrewkom), m.in.: Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski, Feliks Kon.

Przegrana Bitwa Warszawska i kolejne militarne porażki Armii Czerwonej pod Komarowem i nad Niemnem skutecznie zatrzymały na okres kilkunastu lat rewolucyjne zapędy radzieckich komunistów.

W Galerii Sztuki Socrealizmu w multimedialnej prezentacji pokazujemy kilkanaście radzieckich plakatów propagandowych z lat wojny 1919–1920, które udostępnione zostały przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Uzupełniają je obrazy wybrane z kozłowieckich zbiorów sztuki współczesnej, malowane przez polskich malarzy, Franciszka Barącza, Józefa Szwacza i Janusza Kaczmarskiego. Płótna te, powstałe ponad trzydzieści lat po wielkich zwycięstwach Polski nad Rosją bolszewicką, reprezentują komunistyczną interpretację historii, która została narzucona Polsce po II wojnie światowej.

 

Alert Systemowy